081 755 0982
BKKMOLD@GMAIL.COM
Office Hour
MON-SAT 8:30AM - 5:00PM

Tag

รับฉีดพลาสติก
โครงสร้างและการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติกคือกระบวนการหนึ่งในการขึ้นรูปชิ้นงานผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก โดยอาศัยกรรมวิธีการเติมเม็ดพลาสติกขนาดไม่กี่มิลลิเมตรเข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก ก่อนการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์ต้องละลายเม็ดพลาสติกให้เหลวหลอมรวมกันโดยสมบูรณ์เสียก่อนโดยนำเม็ดพลาสติกผ่านความร้อนทำให้เม็ดพลาสติกอ่อนตัวลงและกลายเป็นของเหลวในที่สุด จากนั้น จึงทำการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์โดยใช้เครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งสามารถทำการฉีดพลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่คำนวนไว้ หลังจากนั้นเครื่องฉีดพลาสติกจะทำการปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ จากนั้นการทำงานก็จะทำวนซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ต้น ซึ่งชิ้นงานที่ได้จากแม่พิมพ์ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งโต๊ะพลาสติก เก้าอี้ หลอดดูดน้ำ แก้วพลาสติก หรือรถของเล่นคันโปรดของลูกคุณ ล้วนมาจากกระบวนการฉีดพลาสติกทั้งนั้น ทั้งนี้การฉีดพลาสติกจำเป็นต้องใช้เครื่องฉีดพลาสติกซึ่งมีโครงสร้างการทำงานที่ซับซ้อน ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ชุดกระบอกฉีด (Injection Unit) ชุดปิด–เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit) ตัวฐานเครื่องฉีดพลาสติก (Base Unit)         ชุดกระบอกฉีด (Injection Unit)           ขั้นตอนแรกในการฉีดพลาสติกคือการเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในชุดกระบอกฉีก ซึ่งกระบวนการทำงานของชุดกระบอกฉีดเริ่มตั้งแต่เม็ดพลาสติกที่อยู่ในกรวยเติมจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อสกรูเริ่มหมุน เกลียวสกรูจะทำหน้าที่พาเม็ดพลาสติกไปที่หัวกระบอกสูบ ระหว่างทางเม็ดพลาสติกก็จะค่อย ๆ หลอมละลายในกระบอกสูบด้วยความร้อนจากฮีทเตอร์ (Heater) สกรูจะช่วยตัดเม็ดพลาสติกที่อ่อนตัวลงและคลุกเคล้าเม็ดพลาสติกที่ละลายแล้วให้เป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมกับผลักดันให้พลาสติกพุ่งออกจากหัวฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์         ชุดปิด – เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit)          ...
Continue Reading