081 755 0982
BKKMOLD@GMAIL.COM
Office Hour
MON-SAT 8:30AM - 5:00PM

โครงสร้างและการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติกคือกระบวนการหนึ่งในการขึ้นรูปชิ้นงานผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก โดยอาศัยกรรมวิธีการเติมเม็ดพลาสติกขนาดไม่กี่มิลลิเมตรเข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก ก่อนการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์ต้องละลายเม็ดพลาสติกให้เหลวหลอมรวมกันโดยสมบูรณ์เสียก่อนโดยนำเม็ดพลาสติกผ่านความร้อนทำให้เม็ดพลาสติกอ่อนตัวลงและกลายเป็นของเหลวในที่สุด จากนั้น จึงทำการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์โดยใช้เครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งสามารถทำการฉีดพลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่คำนวนไว้ หลังจากนั้นเครื่องฉีดพลาสติกจะทำการปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ จากนั้นการทำงานก็จะทำวนซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ต้น ซึ่งชิ้นงานที่ได้จากแม่พิมพ์ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งโต๊ะพลาสติก เก้าอี้ หลอดดูดน้ำ แก้วพลาสติก หรือรถของเล่นคันโปรดของลูกคุณ ล้วนมาจากกระบวนการฉีดพลาสติกทั้งนั้น

ทั้งนี้การฉีดพลาสติกจำเป็นต้องใช้เครื่องฉีดพลาสติกซึ่งมีโครงสร้างการทำงานที่ซับซ้อน ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ

  1. ชุดกระบอกฉีด (Injection Unit)
  2. ชุดปิด–เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit)
  3. ตัวฐานเครื่องฉีดพลาสติก (Base Unit)

        ชุดกระบอกฉีด (Injection Unit)

          ขั้นตอนแรกในการฉีดพลาสติกคือการเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในชุดกระบอกฉีก ซึ่งกระบวนการทำงานของชุดกระบอกฉีดเริ่มตั้งแต่เม็ดพลาสติกที่อยู่ในกรวยเติมจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อสกรูเริ่มหมุน เกลียวสกรูจะทำหน้าที่พาเม็ดพลาสติกไปที่หัวกระบอกสูบ ระหว่างทางเม็ดพลาสติกก็จะค่อย ๆ หลอมละลายในกระบอกสูบด้วยความร้อนจากฮีทเตอร์ (Heater) สกรูจะช่วยตัดเม็ดพลาสติกที่อ่อนตัวลงและคลุกเคล้าเม็ดพลาสติกที่ละลายแล้วให้เป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมกับผลักดันให้พลาสติกพุ่งออกจากหัวฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์

        ชุดปิด – เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit)

          ส่วนชุดปิด – เปิดแม่พิมพ์จะยึดติดกับแม่พิมพ์ที่ทำการออกแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำหน้าที่เคลื่อนปิดและเปิดแม่พิมพ์ในจังหวะการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก โดยปกติแม่พิมพ์จะมีสองด้านประกบกันเพื่อง่ายต่อการปลดชิ้นงาน ภายในแม่พิมพ์จะมีช่องวางเพื่อรองรับการฉีดพลาสติกเหลวเข้ามาในตัวแม่พิมพ์  โดยด้านที่พลาสติกเข้าจะเป็นด้านที่อยู่กับที่ และอีกด้านจะเป็นด้านเคลื่อนที่ ชุดปิด – เปิดแม่พิมพ์แบ่งออกเป็น 2 ระบบจะทำหน้าที่อัดแม่พิมพ์ให้แน่นเพื่อต้านความดันภายในขณะฉีด ซึ่งตัวแม่พิมพ์จะมีช่องเล็ก ๆ ขนาดไม่กี่มิลลิเมตรเพื่อระบายอากาศออกจากแม่พิมพ์ เมื่อทำการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์จนเต็มแล้ว จะเปิดให้น้ำไหลผ่านตามท่อภายในตัวเครื่อง เพื่อหล่อเย็นแม่พิมพ์ พลาสติกที่ถูกหลอมละลายจะเซ็ตตัวและเย็นลงในเวลาอันรวดเร็ว จะนั้นชุดเปิดจะทำการเปิดแม่พิมพ์ออกเพียงไม่กี่มิลลิเมตร เพื่อทำลายสุญญากาศ ก่อนจะเปิดแม่พิมพ์ออกอย่างรวดเร็วและทำการปลดชิ้นงานพลาสติกออกจากตัวแม่พิมพ์

          ตัวฐานเครื่องฉีดพลาสติก (Base Unit)

          ทั้งชุดกระบอกฉีดและชุดปิด – เปิดแม่พิมพ์จะตั้งอยู่บนตัวฐานเครื่อง ซึ่งต้องมีความคงทนแข็งแรง ยึดติดกับทั้งสองส่วนอย่างแน่นหนา แข็งแรง ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของเครื่องฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติกเป็นที่นิยมมาหลายศตวรรษและมีการพัฒนาเครื่องฉีดพลาสติกออกมาหลากหลายรูปแบบ โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตเดียวกัน คือการฉีดพลาสติก ทั้งนี้ เครื่องฉีดพลาสติกจะติดเครื่องมือในการปลดชิ้นงานพลาสติกออกจากแม่พิมพ์ซึ่งพลาสติกที่เย็นตัวลงจะหดตัวและยึดติดกับแม่พิมพ์ ทำให้ขั้นตอนการปลดแม่พิมพ์จำเป็นต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแม่พิมพ์และชิ้นงาน ดังนั้นเครื่องฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพจึงมีราคาแพงนั้นเอง

About the author